Uncategorizedประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565


  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
  • นำโดย นำโดยประธาน ภูรินท์ สูงสว่าง
  • พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการ ชูศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  • ในวันที่ 21 พฤจิกายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด.