ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

มอบปุ๋ยให้กับ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566


สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด มอบปุ๋ยให้กับ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566


  • นำโดย ประธานกรรมการ ภูรินท์ สูงสว่าง และ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ มอบปุ๋ยให้กับ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
  • เพื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566
  • เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ในการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำเนินชีวิต
  • และกระบวนการปลูกข้าวนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
  • ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566