บริการ

 • ธุรกิจสินเชื่อ

 • เงินกู้ มี 2 ประเภท
 • 1.ระยะสั้น
 • 2.ระยะปานกลาง
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 • ธุรกิจรับเงินฝากจากสมาชิก

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • มี 2 ประเภท
 • 1.ออมทรัพย์ ร้อยละ 1 บาท ต่อปี
 • 2.ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1 ถึง 3 บาท ต่อปี (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่)

 • ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 • 1.จำหน่ายสินค้าตามความต้องการของสมาชิก และได้เงินเฉลี่ยคืน
 • 2.จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้และได้เงินเฉลี่ยคืน