นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy

 • ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไชต์ nancoopagri.com เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่น คงปลอดภัย เป็นความลับ ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว็บไชต์ nancoopagri.com จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของท่านตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1.เว็บไชต์ nancoopagri.com  มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • 1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครงานของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของท่าน
 • 1.2 เพื่อการศึกษา จัดทำสถิติ พัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไชต์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • 1.3 เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเว็บไชต์ nancoopagri.com ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • 2. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 2.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 • 2.2 เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงบริการของว็บไชต์ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
 • 2.3 ปกป้องการดำเนินธุรกิจของว็บไชต์
 • 2.4 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด
 • 3.คุกกี้คืออะไร
 • คุกกี้ คือ ไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้ท่านทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ซึ่งทำหน้าที่จดจำ/บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่นบันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน จดจำข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยปรับปรุงการใช้งานออนไลน์ของท่านให้ดีขึ้น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 • 4.เว็บไซต์ nancoopagri.com  ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง
 • เว็บไซต์ nancoopagri.com  จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
 • 4.1 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจเว็บไซต์ nancoopagri.com  ซึ่งอธิบายถึงภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในลักษณะที่เข้าใจง่าย
 • 4.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 • 4.3 เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 • 4.4  เพื่อให้เว็บไซต์ nancoopagri.com  ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
 • ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ nancoopagri.com  อาจให้บริการแยกอยู่ใน appication อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น
 • 5.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 •  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล
 • 6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ยกเว้นเป็นไปตามกฏหมาย
 • 7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 •  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
 • 7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
 • 7.3 สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
 • 7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 7.5 สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 • 7.6 สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมเหตุผลเอาไว้เพื่อการตรวจสอบ
 • 7.8 สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 • 8.มาตรการรักษาความปลอดภัย
 • เว็บไซต์ nancoopagri.com ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 9.บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์  nancoopagri.com  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยจะควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มอบหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • 10.การเปลี่ยนแปลงประกาศ
 • ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ nancoopagri.com จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนว็บไซต์ nancoopagri.com ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

About this cookie policy / Privacy Policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our websiteLearn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.Your consent applies to the following domains: nancoopagri.com

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.