สินค้า

  • จำหน่าย ปุ๋ย

  • และ รับผสมปุ่ยตามความต้องการของสมาชิกและลูกค้า

 

 


  • จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว


  • เบอร์โทรศัพท์ 

  • 054-051-298