ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

วิสัยทัศน์ ( vision)


  • วิสัยทัศน์ ( vision) 
  • มุ่งพัฒนาสหกรณ์  สู่สหกรณ์ต้นแบบ
  • พัฒนาธุรกิจการเกษตรครบวงจร
  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
  • พัฒนาอาชีพ  ให้สวัสดิการดี
  • นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยวิธีการสหกรณ์