บริการประชาสัมพันธ์

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย


  • ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
  • 1.จำหน่ายสินค้าตามความต้องการของสมาชิก และได้เงินเฉลี่ยคืน
  • 2.จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้และได้เงินเฉลี่ยคืน