บริการประชาสัมพันธ์

ธุรกิจรับเงินฝากจากสมาชิก

  • ธุรกิจรับเงินฝากจากสมาชิก


  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  • มี 2 ประเภท
  • 1.ออมทรัพย์ ร้อยละ 1 บาท ต่อปี
  • 2.ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1 ถึง 3 บาท ต่อปี

  • *(รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่) *