เกี่ยวกับสหกรณ์

 • วิสัยทัศน์ ( vision)
 • มุ่งพัฒนาสหกรณ์  สู่สหกรณ์ต้นแบบ
 • พัฒนาธุรกิจการเกษตรครบวงจร
 • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
 • พัฒนาอาชีพ  ให้สวัสดิการดี
 • นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยวิธีการสหกรณ์

 • อยากเป็นสมาชิกทำอย่างไร
 • 1.  อาศัยอยู่ในเขตอำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • 2. แจ้งประธานกลุ่ม ณ ตำบลที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 • 3. เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม รับรองให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม และ สมาชิกสหกรณ์
 • 4. ดำเนินการสมัครสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ การเกษตรเมืองน่าน
 • 5. ดำเนินการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด(กรณีกู้เงินกับสหกรณ์)